O Udruzi

Udruga za djecu i mlade Kocka je nevladina, neprofitna, volonterska udruga registrirana 04. travnja 2008. godine. Osnovana je s ciljem pomoći djeci i mladima u stvaranju uvjeta za svrhovit, cjelovit i samostalan život u društvu. S besplatnim radionicama različitog tipa započelo se 30. lipnja 2008. godine.

Sudjelovanjem u pojedinačnim programima korisnicima je omogućeno upoznavanje sebe, vlastitih želja i potreba, razvijanje samopoštovanja, te pozitivne slike o sebi čime se razvija svijest o mogućnosti odabiranja dugoročno kvalitetnih izbora za život osobe, te prevenira odabir rizičnih i nepoželjnih ponašanja. Prema potrebama i interesima djece i mladih organiziraju se radionice različitog tipa, predavanja, edukacije i slične aktivnosti vođene od strane za to stručnih osoba i mladih. Kocka u svom radu nastoji uvažavati individualne specifičnosti svake pojedine osobe, poticati toleranciju, te omogućiti djeci i mladima aktivno su-kreiranje stvari od njihova interesa.

Kocka je organizacija koja se osniva sa ciljem:

 • razvitka svijesti djece i mladih o vlastitim potencijalima i njihovom korištenju;
 • prevencije ovisnosti o psihoaktivnim tvarima;
 • prevencije poremećaja u ponašanju te razvoja i unapređenja prosocijalnog ponašanja;
 • poticanja volonterskog rada djece i mladih te angažmana u civilnom društvu;
 • unapređenja institucionalnog okvira za bolji položaj djece i mladih;
 • edukacije djece i mladih te poticanja neformalnog načina obrazovanja i usavršavanja;
 • razvijanja kreativnosti djece i mladih te poticanja kritičkog promišljanja;
 • zalaganja za ravnopravnost među spolovima i prava na različitost, te poštivanje temeljnih ljudskih prava;
 • osmišljavanjem aktivnosti za/u svrhu poboljšanja kvalitete življenja;
 • senzibilizacije roditelja za probleme/problematiku djece i mladih;
 • povećanja stručnog znanja i sposobnosti stručnjaka uključenih u rad s korisnicima Udruge;
 • zaštite i promicanja drugih zajedničkih ciljeva članova Udruge;
 • suradnje sa institucijama i udrugama u svrhu ostvarenja navedenih ciljeva.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 • Rad na kvalitetnom okupljanju mladih putem organiziranja radionica (kreativne, likovne, dramske, foto, ekološke, komunikacijske i dr.), treninga, seminara, tečajeva (informatički, krojački, plesni, stranih jezika i dr.), igraonica i slično;
 • Organiziranje javnih događanja sukladno s ciljevima Udruge: izložbe, okrugli stolovi, tribine, predavanja, konferencije, priredbe, koncerti, obilježavanje značajnih datuma, konferencije za medije, športski susreti, itd.;
 • Prikupljanje podataka, knjiga, časopisa i druge građe koja se odnosi na informiranje i edukaciju mladih;
 • Organiziranje besplatnih savjetodavnih usluga sukladno s ciljevima Udruge (pravnih, ekonomskih, organizacijskih, programskih, projektnih);
 • Poticanje suradnje s nacionalnim i stranim organizacijama sličnih ciljeva te po potrebi učlanjivanje u njih;
 • Suradnja s medijima s ciljem javnog promicanja aktivnosti Udruge;
 • Promicanje drugih zajedničkih interesa članova Udruge;
 • Udruga će za svoje članove organizirati i druge djelatnosti koje pridonose promicanju zajedničkih interesa članova Udruge, a naročito:  

                 -osigurati uvjete za susretanje, druženje i boravak članova Udruge u prostorijama Udruge,      

                 -organizirati klupske društvene igre za članove Udruge, 

                 -organizirati pripremanje bezalkoholnih pića i hrane u  prostorijama Udrugeza svoje članove,  

                 -organizirati za članove Udruge druge aktivnosti koje pridonose ostvarivanju ciljeva Udruge utvrđenih ovim Statutom. 

Očekivana dobit:

 • za djecu i mlade:

                 -veći broj osnažene djece i mladih

                 -više univerzalnih i selektivnih učinkovitih programa prevencije

                 -veću uključenost mladih u vlastiti razvoj

                 -djeca i mladi kao resursi zajednice

 • za obitelj:

                 -senzibiliziranost roditelja za probleme djece

 • za zajednicu:

                 -veća senzibilizacija javnosti za potrebe i dobrobit djece i mladih

                 -jačanje volonterskih aktivnosti i civilnog društva

                 -osmišljavanje prevencijskih projekata