Statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 88/01 i 11/02) Skupština Udruge za djecu i mlade «Kocka» dana 02. travnja. 2010. donijela je

S T A T U T

Udruge za djecu i mlade «Kocka»

1.  OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

 Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruga za djecu i mlade «Kocka» (u daljem tekstu: Udruga), zastupanje, ciljevi Udruge, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge, javnost rada Udruge, članstvo i članarina, prava, obveze i odgovornosti članova, tijela Udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva i trajanje mandata, imovina i raspolaganje imovinom, te prestanak Udruge i postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge.

 Članak 2.

 Udruga «Kocka» je neprofitabilna, nestranačka, nevladina udruga u koju se slobodno i dobrovoljno udružuju fizičke i pravne osobe radi postizanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom. 
U Udruzi nije dopuštena nacionalna, politička, vjerska ili spolna diskriminacija, diskriminacija na osnovi spolne orijentacije te ugrožavanje  temeljnih  prava čovjeka.

 Članak 3.

 Puni naziv Udruge glasi: Udruga za djecu i mlade «Kocka».

Skraćeni naziv Udruge glasi: UzDiM «Kocka». 
Sjedište Udruge je Palit .

Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Upravni odbor Udruge. 
Udruga djeluje na području otoka Raba.

 Članak 4.

 Udruga ima svoj pečat, oblika elipse i promjera 28 x 44 mm.

Na pečatu su u elipsu upisane riječi: «Udruga za djecu i mlade  Rab», a u sredini «Kocka».

Način korištenja i čuvanja pečata utvrdit će Upravni odbor Udruge.

 Članak 5.

 Udruga ima svojstvo pravne osobe, a kao Udruga upisuje se u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave. 
Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik i potpredsjednik Udruge.

  Članak 6.

 Radi što bolje povezanosti članstva te boljega rada, Udruga može osnivati svoje podružnice i druge ustrojbene oblike. 
Podružnice nisu pravne osobe.

 Članak 7.

Osnivanje i način rada podružnica uređivat će se općim aktom, kojega donosi Upravni odbor Udruge.

 Članak 8.

 Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

Članak 9.

 Rad Udruge je javan. 
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem sredstava javnoga priopćavanja. 
Članovi se o radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Udruge. 
Predstavnici sredstava javnoga priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge. 
Radi što potpunijega ostvarivanja javnosti rada, Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila Udruge donosi Upravni odbor Udruge. 
Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnoga informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti. 
Sjednice tijela Udruge mogu biti i zatvorene za javnost kada je to u interesu Udruge i ostvarivanja njenih ciljeva. 
Odluku o tome donosi tijelo koje zasjeda.

 II. CILJEVI UDRUGE I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI UDRUGE

 Članak 10.

 Udruga je dragovoljna organizacija koja se osniva sa ciljem:

 •  razvitka svijesti djece i mladih o vlastitim potencijalima i njihovom korištenju;
 • prevencije ovisnosti o psihoaktivnim tvarima;
 • prevencije poremećaja u ponašanju te razvoja i unapređenja prosocijalnog ponašanja;
 • poticanja volonterskog rada djece i mladih te angažmana u civilnom društvu;
 • unapređenja institucionalnog okvira za bolji položaj djece i mladih;
 • edukacije djece i mladih te poticanja neformalnog načina obrazovanja i usavršavanja;
 • razvijanja kreativnosti djece i mladih te poticanja kritičkog promišljanja;
 • zalaganja za ravnopravnost među spolovima i prava na različitost, te poštivanje temeljnih ljudskih prava;
 • osmišljavanjem aktivnosti za/u svrhu poboljšanja kvalitete življenja;
 • senzibilizacije roditelja za probleme/problematiku djece i mladih;
 • povećanja stručnog znanja i sposobnosti stručnjaka uključenih u rad s korisnicima Udruge;
 • zaštite i promicanja drugih zajedničkih ciljeva članova Udruge;
 • suradnje sa institucijama i udrugama u svrhu ostvarenja navedenih ciljeva.          

 
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su: 

 • Rad na kvalitetnom okupljanju mladih;
 • Organiziranje radionica (kreativne, likovne, dramske, foto, ekološke, komunikacijske i dr.), treninga, seminara, tečajeva (informatički, krojački, plesni, stranih jezika i dr.), igraonica i slično;
 • Organiziranje javnih događanja sukladno ciljevima Udruge: izložbe, okrugli stolovi, tribine, predavanja, konferencije, priredbe, koncerti, obilježavanje značajnih datuma, konferencije za medije, športski susreti, itd.;
 • Prikupljanje podataka, knjiga, časopisa i druge građe koja se odnosi na informiranje i edukaciju mladih;
 • Organiziranje besplatnih savjetodavnih usluga sukladno s ciljevima Udruge (pravnih, ekonomskih, organizacijskih, programskih, projektnih);
 • Poticanje suradnje s nacionalnim i stranim organizacijama sličnih ciljeva te po potrebi učlanjivanje u njih;
 • Suradnja s medijima s ciljem javnog promicanja aktivnosti Udruge;
 • Promicanje drugih zajedničkih interesa članova Udruge;
 • Udruga će za svoje članove organizirati i druge djelatnosti koje pridonose promicanju zajedničkih interesa članova Udruge, a naročito:  
                   -osigurati uvjete za susretanje, druženje i boravak članova Udruge u prostorijama Udruge,      
                   -organizirati klupske društvene igre za članove Udruge, 
                   -organizirati pripremanje bezalkoholnih pića i hrane u  prostorijama Udrugeza svoje članove,  
                   -organizirati za članove Udruge druge aktivnosti koje pridonose ostvarivanju ciljeva Udruge utvrđenih ovim Statutom. 

III. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

Članak 11. 

Članovi Udruge mogu biti pravne i fizičke osobe. 
Članstvo u Udruzi stječe se na vlastiti zahtjev odlukom Upravnog odbora Udruge.

Član Udruge dobiva člansku iskaznicu. 
U Udruzi se vodi popis članova.  
O obliku i sadržaju popisa članova i načinu njegova vođenja, kao i o obliku i sadržaju članske iskaznice, odlučuje Upravni odbor Udruge.

Članstvo u Udruzi može biti redovno, pridruženo i počasno.

Redovni članovi su u pravilu stručnjaci društveno-humanističikih profila –  osobe educirane za rad s djecom i mladima, ali to mogu biti i stručnjaci drugih profila te svi punoljetni i poslovno sposobni građani koji podržavaju ciljeve i djelatnosti Udruge, koji prihvate Statut i druge opće akte Udruge.

Pridruženi članovi su osobe mlađe od osamnaest godina i osobe bez poslovne sposobnosti koje svojim djelovanjem žele doprinositi ostvarivanju ciljeva Udruge. Pridruženi članovi nemaju pravo odlučivanja u tijelima Udruge.

Počasni članovi su fizičke ili pravne osobe za koje Upravni odbor smatra da su svojom djelatnošću doprinijele ostvarenju ciljeva Udruge.Počasni članovi ne plaćaju članarinu i nemaju pravo glasovanja i odlučivanja.

Redovan član može biti i počasni član, ali ima obavezu plaćanja članarine jer ima status i redovnog člana. 

Članak 12. 

Prava i obveze članova Udruge su: 

        -da budu birani na funkciju predsjednika Udruge i u druga tijela Udruge,  
        -da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i predsjednika, 
        -da se pridržavaju, poštuju i provode u djelo odredbe ovoga Statuta i druge opće akte Udruge, 
        -da aktivno sudjeluju u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruge,  
        -da rade na podizanju ugleda i afirmacije Udruge, 
        -da čuvaju i brane ugled i interes Udruge, 
        -da redovito sudjeluju na sastancima tijela Udruge, te sudjeluju u akcijama i manifestacijama koje Udruga organizira, da budu obaviješteni o radu Udruge i predsjednika, te o materijalno- financijskom poslovanju Udruge.

Članak 13. 

Članstvo u Udruzi prestaje: 

        prestankom djelovanja Udruge, 
        pismenom izjavom o istupanju iz članstva,  
        isključenjem iz članstva.

Članak 14. 

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu. 
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge. 
Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini Udruge, čija je odluka o isključenju konačna, a mora biti donijeta u roku od 30 dana od zaprimanja žalbe.

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 15. 

Tijela Udruge su: 

      1. Skupština
      2. Upravni odbor 
      3. Predsjednik i Potpredsjednik 
      4. Tajnik 

1. Skupština 

Članak 16. 

Skupštinu Udruge saziva predsjednik Udruge. 
Redovne Skupštine Udruge održavaju se najmanje jednom godišnje. 

Članak 17. 

Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu zasjedanje Skupštine na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnoga broja članova Udruge, u kojem se odmah mora predložiti dnevni red. 
Ako predsjednik Udruge ne sazove sjednicu Skupštine na zahtjev predlagača iz prethodnoga stavka u roku od 30 dana od dana podnesenoga zahtjeva, sjednicu Skupštine mogu sazvati predlagači. 

Članak 18. 

Skupština može valjano odlučivati ukoliko je sjednici nazočna većina članova Udruge (dalje u tekstu: članova Skupština). 
Ako se pozivu za sjednicu ne odazove većina članova Skupštine, određuje se datum održavanja ponovljene sjednice, na kojoj se može valjano odlučivati bez obzira na broj nazočnih članova Skupštine. 
Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Skupštine. 

Članak 19. 

Skupština Udruge: 

        -donosi Statut i njegove izmjene i dopune, 
        -donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge, 
        -odlučuje o djelatnostima Udruge kojima će se ostvarivati ciljevi Udruge, 
        -bira i razrješava Upravni odbor Udruge, 
        -razmatra izvješće o radu Udruge, 
        -odlučuje o udruživanju Udruge s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili   istupanje, iz njih,  
        -rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju, 
        -odlučuje o drugim pitanjima koja su od posebnoga značaja za ostvarivanje ciljeva Udruge,
        -odlučuje o visini članarine. 

2. Upravni odbor 

Članak 20. 

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge koje upravlja djelovanjem Udruge. 
Upravni odbor ima pet članova, a čine ga predsjednik Udruge, koji je ujedno predsjednik Upravnoga odbora Udruge, potpredsjednik i još tri člana. 
Prigodom izbora Upravnoga odbora vodit će se računa da u njegovom sastavu budu osobe koje mogu djelotvorno pokrivati sva područja rada Udruge, a koje su se u dosadašnjem radu Udruge osobito isticale u promicanju njezinih ciljeva i zadaća. 
Mandat članova Upravnoga odbora traje dvije godine i mogu, nakon isteka mandata, biti ponovno birani bez ograničenja broja mandata. 

Članak 21. 

Članove Upravnoga odbora Udruge bira Skupština Udruge. 

Članak 22. 

Upravni odbor i svaki njegov član za svoj rad odgovara Skupštini Udruge. 

Članak 23. 

Članove Upravnoga odbora Skupština Udruge može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne obavljaju savjesno povjerene im obveze.  
Članove Upravnoga odbora Skupština Udruge može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani i ukoliko se izmijene i dopune odredbe ovoga Statuta koje uređuju broj članova i strukturu Upravnoga odbora.  
Cijeli Upravni odbor razrješava Skupština i bira novi s punim mandatom, a ukoliko se razrješava samo pojedini član Upravnoga odbora, Upravni odbor bira iz Skupština Udruge novog člana Upravnoga odbora na vrijeme do isteka mandata izabranoga Upravnog odbora. 
Svaki član Upravnoga odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Rok za donošenje odluke o razrješenju je 30 dana. 

Članak 24. 

Sjednice Upravnoga odbora održavaju se prema potrebi.  
Sjednice Upravnoga odbora saziva predsjednik Udruge. 

Članak 25. 

Sjednica se može održati ukoliko je sjednici nazočna većina članova Upravnoga odbora.  
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Upravnoga odbora, a o prestanku rada Udruge odlučuje jednoglasno. 

Članak 26. 

Upravni odbor može osnivati sekcije, stručne grupe, odbore, komisije i druga stalna i povremena radna tijela Udruge koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge. 
Radna tijela koje osniva Upravni odbor obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovana i o svom radu podnose izvješća Upravnom odboru. 
Upravni odbor Udruge: 

        – odlučuje o prestanku rada Udruge,
        – izvršava odluke i zaključke Skupštine, 
        – donosi program rada i godišnji program Udruge,  
        – priprema sjednice Skupštine Udruge, 
        -podnosi Skupštini izvješće o radu Udruge i radu Upravnoga odbora Udruge, 
        -odlučuje o isključenju iz članstva,  
        -brine se o obavještavanju članstva i javnosti, 
        -odlučuje o korištenju imovine Udruge, 
        -odlučuje o osnivanju sekcija, stručnih grupa, odbora, komisija i drugih tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge, 
        -odlučuje o održavanju skupova i provodi organizaciju skupova koje Udruga organizira, 
        -odlučuje o davanju ovlasti za zastupanje i predstavljanje Udruge, 
        -obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost, 
        -utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
        -utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
        -bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika,
        -donosi odluke i druge opće akte iz svoje nadležnosti i nadležnosti koje mu povjeri Skupština. 

3. Predsjednik i potpredsjednik 

Članak 27. 

Predsjednik i potpredsjednik Udruge predstavljaju i zastupaju Udrugu.

Predsjednik i potpredsjednik osiguravaju pravilan i zakonit rad Udruge. 
Predsjednik i potpredsjednik Udruge za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru Udruge. 

Članak 28. 

Predsjednika i dopredsjednika Udruge bira Upravni odbor Udruge. 
Mandat predsjednika i dopredsjednika Udruge traje četiri godine i mogu, nakon isteka mandata, biti ponovno birani bez ograničenja broja mandata. 
Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnoga odbora Udruge i predsjednik Skupštine Udruge. 

Članak 29. 

Predsjednik i potpredsjednik Udruge: 

        -rukovode radom Udruge,  
        -predstavljaju Udrugu, 
        -sazivaju sjednice Skupštine i Upravnoga odbora Udruge i predlažu dnevni red, 
        -predsjedaju sjednicama Upravnoga odbora Udruge i Skupštine Udruge, 
        -obavljaju druge poslove i zadaće koje su im stavljene u nadležnost ovim Statutom, 
        -odlučuju o drugim pitanjima koja nisu stavljena u nadležnost drugoga tijela Udruge. 

Članak 30. 

Na način i postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Udruge primjenjuju se odredbe članka 26. ovoga Statuta. 

4. Tajnik 

Članak 31.

Tajnika Udruge imenuje Upravni odbor Udruge na četiri godine.
Ista osoba može biti ponovno imenovana na tu dužnost.

Članak 32. 

Svoju dužnost tajnik obavlja volonterski. Upravni odbor može odlučiti o ustanovljenju odgovarajuće naknade za rad tajnika Udruge. 

Članak 33. 

Tajnik ukoliko je redovan član udruge, član je i Upravnog odbora. Ukoliko tajnik nije član udruge nema pravo odlučivanja i nije član Upravnog odbora. 

Članak 34. 

Tajnik Udruge: 

        -stručno i tehnički priprema sjednice tijela Udruge, 
        -brine za izvršavanje odluka Skupštine i Upravnog odbora,  
        -obavlja stručne i tehničke poslove za potrebe tijela Udruge, 
        -priprema prijedloge financijskih i drugih dokumenata, 
        -potpisuje dokumente materijalnog i financijskog poslovanja Udruge, 
        -obavlja i druge poslove što mu ih povjere Skupština, Upravni odbor i predsjednik Udruge. 

Članak 35. 

Za svoje djelovanje tajnik je odgovoran Upravnom odboru. O svom radu i obavljanju stručnih i tehničkih poslova za potrebe Udruge tajnik izvještava Upravni odbor na njegov zahtjev a najmanje jednom godišnje. 

Članak 36. 

Tajnik može podnijeti ostavku ili biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan. Tajnik može biti razriješen iz razloga utvrđenih za opoziv članova Upravnog odbora ili iz drugih zakonom predviđenih razloga.

V. IMOVINA UDRUGE 

Članak 37. 

Imovinu Udruge čine prihodi koje Udruga ostvaruje od: 

         -doprinosa pravnih osoba koje su članovi Udruge, 
         -donacija i drugih oblika novčanih i stvarnih poticaja i pripomoći za rad Udruge, 
         -prihoda od stručnih i drugih aktivnosti Udruge, 
         -prihoda od pojedinih programskih akcija Udruge, 
         -prihoda od članarine, 
         -ostalih prihoda u skladu sa zakonom. 

Članak 38. 

Udruga upravlja imovinom, vodi poslovne knjige i sastavlja poslovna izvješća u skladu s propisima o materijalno-financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. 
Upravni odbor Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Udruge.  
Na dokumente koji obvezuju Udrugu stavljaju se po dva potpisa osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje Udruge.

Ako u obavljanju djelatnosti Udruga ostvari dobit, dobit se mora koristiti isključivo za obavljanje i  unapređenje djelatnosti Udruge, kojima se ostvaruju ciljevi Udruge utvrđeni Statutom. 

VI. POSLOVNA TAJNA 

Članak 39. 

Poslovnu tajnu Udruge čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju i štetilo interesima i ugledu Udruge. 

Članak 40. 

Upravni odbor Udruge određuje koje isprave i podaci čine poslovnu tajnu, a obveza je svih članova Udruge da je čuvaju. 

VII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI 

Članak 41. 

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti Udruge moraju biti u skladu s odredbama Statuta. 

Članak 42. 

Tumačenje odredaba Statuta daje Upravni odbor Udruge. 

Članak 43. 

Sva pitanja rada Udruge koja nisu uređena ovim Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, mogu biti uređena drugim općim aktima koje donosi Upravni odbor Udruge. 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 44. 

U Udruzi se vodi popis članova Udruge, kao i druge evidencije potrebne za rad i djelovanje Udruge. 
Sva pisana dokumentacija Udruge se evidentira i pohranjuje. 

Članak 45. 

Udruga prestaje odlukom Upravnog odbora i u slučajevima propisanim zakonom. 

Članak 46. 

U slučaju prestanka Udruge, imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova donira u humanitarne svrhe. 

Članak 47. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa promjene u Registar udruga Republike Hrvatske.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge od 09. veljače 2008. godine.  

Rab, 02. travnja 2010. g. 

Predsjednica:

Kristina Ribarić, prof.